Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?

Kontakt telefoniczny: +48 531395500

Kontakt emailowy: sklep@defemme.pl

Proszę kliknąć i zapytać Ewy bezpośrednio on-line!

REGULAMIN SKLEPU

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie.

 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

  Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

  Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

  Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, dane preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień) itd.

  Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem www.defemme.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;

  Sprzedawca – PARADEO s.r.o. z siedzibą w Brnie, Republika Czeska przy ul. Vranovska 45/1,
  REGON CZ: 29289092, NIP: 5263073217 Tel: +48 223 979 067, email: sklep@defemme.pl

  Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.

 3. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.

 4. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności -, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2.

§2

Rejestracja konta

 1. Celem zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, Klienci mogą założyć odpowiednie Konta.

 2. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:

  2a.) wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne, Są to: imię i nazwisko lub firmę, adres, adres wysyłki (jeżeli jest inny) oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców – także NIP oraz REGON,

  2b.) zaakceptowanie treści Regulaminu.

  2c.) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłanejest potwierdzenie o założoniu konta.

 3. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: sklep@defemme.pl

 4. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

§ 3
Składanie zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.

 2. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:

  2a.)potwierdzić aktualność danych, podanych przy rejestracji Konta, a także całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności – jeśli występują) albo jeżeli nie posiada Konta podać dane wskazane w formularzu takie jak: imię, nazwisko, adres, adres wysyłki oraz adres poczty elektronicznej a w przypadku przedsiębiorców – także NIP oraz REGON.

  2b.)określić sposób dostawy
  określić sposób płatności

 3. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. ust. 2 lit. c podpunkt ostatni powyżej).

 4. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 3, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego lub w trakcie składania zamówienia, z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia).

 5. Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 4, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).

 6. Do momentu wysłania zamówienia Klienta ma prawo zmienić zamówienie kontaktując się ze Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie.

§4

Zapłata

 1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:

Lp Sposób płatności Koszt płatności
a) Przelew bankowy 0 zł

b)

c)

Płatność „za pobraniem”

PAYU przelew, karta kredytowa

5 zł

0 zł

 

Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.

 1. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiednią fakturę VAT - która jest następnie przekazywana Klientowi wraz z Towarem.

 2. W przypadku płatności przelewem bankowym lub PAYU, zaplata powinna być dokonana przed dostawą Towarów, a w przypadku płatności „za pobraniem” – z chwilą dostawy Towarów.

 3. Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w ING Bank Śląski pod nr.:
  14 1050 1403 1000 0090 3013 9118
  W tytule przelewu nalezy wpisywać numer zamówienia.

 

§5

Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności „za pobraniem”) lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku płatności przelewem bankowym).

 2. Sprzedawca zobowiązuje się, że zrealizuje zamówienie, to jest przekaże Towary dostawcy lub udostępni je do odbioru w swoim magazynie, w terminie do 3dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Czas, w którym Towary wydane zostaną Klientowi, uzależniony jest przy tym od wybranego sposobu dostawy.

 3. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia. Możliwe sposoby dostawy to:

 

Lp Sposób dostawy Czas dostawy Koszt dostawy
a) Kurier DPD 3 dni robocze 15 zł
       

 

 1. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru w terminie określonym w ust. 3 powyżej, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta pocztą elektroniczną, lub letefonicznie na adres lub numer podany przy rejestracji Konta. Klient może w takim wypadku wyrazić zgodę na przedłużenie czasu otrzymania towaru lub odstąpić od umowy sprzedaży.

 2. Koszt dostawy co do zasady pokrywa Klient.

 

 

§6
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów w przypadku Klientów będących konsumentami na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a w przypadku pozostałych Klientów – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.

 2. Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@defemme.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1. lub adres do korespondencji PARADEO s.r.o. ul. Cieszyńska 7, 43-418 Pogwizdów

 3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:

  3a.) nr faktury wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja.

  3b.) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła.

  3c.) czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji

- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

 

§7

Konsumenckie prawo odstąpienia

 1. Klient, będący konsumentem, może - zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271) - odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty odbioru zamówionego Towaru. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 2. W razie odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

§8

Dane osobowe

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.), lub niniejszego regulaminu.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

 3. Poprzez zamówienia rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i 3, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).

 4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 5. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.

 6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

 7. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepis prawa.

§9

Zmiany regulaminu

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku, Klienci zostanie poinformowany o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji lub też przy najbliższym logowaniu.

 2. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień regulaminu Klient ma prawo odstąpić od umowy.

 

 

§10
Postanowienia końcowe

 

Prawem właściwym dla umów sprzedaży Towarów, zawartych za pośrednictwem Sklepu, jest prawo polskie.